Vybrané témy konkurzného konania a judikatúra

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Obchodný podiel úpadcu/dlžníka v obchodných spoločnostiach

Odporovateľnosť právnych úkonov

Speňažovanie majetku ponukovým konaním

Posúdenie úpadku a hroziaceho úpadku dlžníka

Vymáhanie zmluvnej pokuty správcom za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas

Judikatúra v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií – rozhodnutia ÚS SR

STREDA 23.05.20018 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
  • JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., externý poradca ÚS SR, správca
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
    konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku