Oddlženie splátkovým kalendárom – prípadová štúdia | Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR | Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti ZKRVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma I. dňa Koná sa

1


Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR: Dohľad súdu nad správcom; Poriadkové pokuty a iné poriadkové opatrenia voči správcom; Rozhodovacia činnosť súdu; Aktuálny stav konaní, štatistiky, prognózy; Účinky vyhlásenia konkurzu, reštrukturalizácie vo vzťahu k iným začatým súdnym konaniam (K, R, OdK, OdS)

Oddlženie splátkovým kalendárom: Zákonná úprava oddlženia splátkovým kalendárom; Prípadová štúdia – spracovanie návrhu na určenie splátkového kalendára povereným advokátom.

STREDA 10. apríl 2019 Košice
od 8:00 do 16:00
Prednášajúci
  • JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I, podpredseda
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
    konkurzy a reštrukturalizácie
Téma II. dňa Koná sa

1


Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti zákona: Základný predpoklad nárokového konania na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení; Zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár, a šetrenie týchto dôvodov v nárokovom konaní; Centrum hlavných záujmov v rozhodovacej praxi súdov; Prehľad o priebehu nárokového konania v konaní o oddlžení.

Oddlženie splátkovým kalendárom (2. časť): Prípadová štúdia – zostavenie splátkového kalendára správcom; Iné povinnosti správcu v konaní OdS.

ŠTVRTOK 11. apríl 2019 Košice
od 8:00 do 16:00
6
Prednášajúci
  • JUDr. Vladislav Varchula, Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
    konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie), oba dni v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH. / 1 prednáškový deň = spolu 110Eur s DPH

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku