Audítorské služby Znalecké služby Poradenské služby Vzdelávacie služby ZISTI VIAC ZISTI VIAC ZISTI VIAC ZISTI VIAC

Audítorské služby

Znalecké služby

Poradenské služby

Vzdelávacie služby

Najbližšie organizované semináre pre SKP:

Oddlženie splátkovým kalendárom – prípadová štúdia | Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR | Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti ZKR

AUDIT - POL, s.r.o. Košice

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice vstupuje v roku 2019 do 27-teho roka svojej existencie...

Bola založená v roku 1992 dvoma fyzickými osobami - audítormi. V roku 1995 bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Pracovné činnosti sú vykonávané vysoko kvalifikovanými odborníkmi z rôznych odvetví hospodárstva.

Spoločnosť spolupracuje s Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach predovšetkým v oblasti vzdelávania a znalectva.

Prečo my?

Profesionálny prístup, Rozsiahle znalosti, Bohté skúsenostiVýznamné projekty