Zoznam realizovaných vzdelávacích kurzov

V nasledujúcej sekcii nájdete informácie o realizoaných vzdelávacích kurzoch spoločnosti AUDIT-POL, s.r.o. Košice

Rozhodovacia činnosť súdu v konaniach podľa ZKRVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma: Koná sa:

1


Predkupné právo na majetok speňažovaný v konkurze na podklade rozhodnutia NS SR.

Neodkladné opatrenia nariadené súdom.

Donucovacie prostriedky súdu vo vzťahu k správcom.

Budúci vývoj slovenskej právnej úpravy.

Iné.

STREDA 20. november 2019 Košice
od 8:00 do 17:00
Prednášajúci
 • Mgr. JUDr. Lucián Török, Okresný súd v Košiciach


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie), oba dni v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programom a prihláškouStiahni pozvánku/prihlášku

Speňaženie majetku v konaniach OdK. Odporovateľnosť právnych úkonov v konaniach K, R, OdK:
Koncepcia dokazovania v incidenčných sporoch a vykonávanie dôkazov.Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma I. dňa Koná sa

1


Poctivý zámer: Žaloby o určenie, že dlžník nemal poctivý zámer. Povinné zastúpenie dlžníka advokátom. Aktuálne rozhodnutia súdu v danej oblasti.

Speňaženie majetku v konaniach OdK.

Odporovateľnosť právnych úkonov v konaniach K, R, OdK: Právna úprava, žaloby, dokazovanie.

STREDA 23. október 2019 Košice
od 8:00 do 17:00
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
Téma II. dňa Koná sa

1


Koncepcia dokazovania v incidenčných sporoch a vykonávanie dôkazov. Dokazovanie, skutkové tvrdenia, materiálne vedenie konania, príprava dokazovania, dokazovanie na pojednávaní, delenie a presúvanie dôkazného bremena, negatívna dôkazná teória, informačný deficit, dôkazné prostriedky a hodnotenie dôkazov. Analýza konkrétnych prípadov (incidenčných sporov).

ŠTVRTOK 24. október 2019 Košice
od 8:00 do 17:00
Prednášajúci
 • JUDr. Andrej Radomský, Krajský súd v Prešove, sudca


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie), oba dni v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH. / 1 prednáškový deň = spolu 110Eur s DPH

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programom a prihláškouStiahni pozvánku

Oddlženie splátkovým kalendárom – prípadová štúdia | Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR | Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti ZKRVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma I. dňa Koná sa

1


Činnosť súdu v konaniach podľa ZKR: Dohľad súdu nad správcom; Poriadkové pokuty a iné poriadkové opatrenia voči správcom; Rozhodovacia činnosť súdu; Aktuálny stav konaní, štatistiky, prognózy; Účinky vyhlásenia konkurzu, reštrukturalizácie vo vzťahu k iným začatým súdnym konaniam (K, R, OdK, OdS)

Oddlženie splátkovým kalendárom: Zákonná úprava oddlženia splátkovým kalendárom; Prípadová štúdia – spracovanie návrhu na určenie splátkového kalendára povereným advokátom.

STREDA 10. apríl 2019 Košice
od 8:00 do 16:00
Prednášajúci
 • JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I, podpredseda
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
Téma II. dňa Koná sa

1


Činnosť Centra právnej pomoci v konaniach podľa 4. časti zákona: Základný predpoklad nárokového konania na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení; Zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár, a šetrenie týchto dôvodov v nárokovom konaní; Centrum hlavných záujmov v rozhodovacej praxi súdov; Prehľad o priebehu nárokového konania v konaní o oddlžení.

Oddlženie splátkovým kalendárom (2. časť): Prípadová štúdia – zostavenie splátkového kalendára správcom; Iné povinnosti správcu v konaní OdS.

ŠTVRTOK 11. apríl 2019 Košice
od 8:00 do 16:00
6
Prednášajúci
 • JUDr. Vladislav Varchula, Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie), oba dni v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH. / 1 prednáškový deň = spolu 110Eur s DPH

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Nariadenie GDPR | Vybraná legislatíva ZKR | Praktické skúsenosti správcov

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Nariadenie GDPR

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR od 25.05.2018: Úvod k ochrane osobných údajov; Zásady a právne základy spracúvania osobných údajov; Práva dotknutých osôb; Základné povinnosti prevádzkovateľa; Diskusia

Vybraná legislatíva v oblasti konkurzov a oddlžení: Zahraniční veritelia; Zverejňovanie podaní v obchodnom vestníku; Účinné popretie pohľadávok iným veriteľom

Praktické skúsenosti správcov v konaní o oddlžení: Poskytovanie súčinnosti dlžníkom podľa § 74 ZKR a následky jeho porušenia; Komunikácia správcu s veriteľmi; Súpis majetku dlžníka, speňaženie, úvahy o poctivom zámere

STREDA 14.11.20018 Košice
od 8:00 do 16:00
6
Prednášajúci
 • JUDr. Marek Hrouda, LL.M., Advokátska kancelária mazakovahrouda, advokát
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Poctivý zámer. Novela ZKR účinná od 01.01.2018

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Poctivý zámer a rozhodovacia činnosť súdov v danej oblasti

Správa o činnosti správcu, úvahy správcu pri posudzovaní poctivého zámeru.

Judikatúra konkurzných súdov v oblasti posudzovania poctivého zámeru.

Novela ZKR účinná od 01.01.2018 (zákon č. 264/2017 a č. 279/2017)

STREDA 24.10.20018 Košice
od 8:00 do 16:00
6
Prednášajúci
 • JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I, podpredseda
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Vybrané témy konkurzného konania a judikatúra

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Obchodný podiel úpadcu/dlžníka v obchodných spoločnostiach

Odporovateľnosť právnych úkonov

Speňažovanie majetku ponukovým konaním

Posúdenie úpadku a hroziaceho úpadku dlžníka

Vymáhanie zmluvnej pokuty správcom za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas

Judikatúra v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií – rozhodnutia ÚS SR

STREDA 23.05.20018 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., externý poradca ÚS SR, správca
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Aktuálne témy súvisiace s konaniami podľa ZKR

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§ 166f)

Rozhodovacia činnosť súdu v konaniach podľa ZKR

Povinná elektronická komunikácia správcu so súdmi

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu (§11a)

Praktické skúsenosti správcov pri oddlžení

Odmeny a náhrady správcov v konaniach podľa ZKR)

STREDA 21.02.20018 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Branislav Gazdag,Okresný súd Košice I
  podpredseda
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Vybrané problémy súvisiace s konkurzným právom

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Oddlženie splátkovým kalendárom

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o účinné od 27.06.2017

Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

Praktické skúsenosti správcov pri oddlžení konkurzom

STREDA 06.12.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Aplikačné problémy pri oddlžení fyzických osôb od 01.03.2017

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma 1. dňa Koná sa Kredity

1


Centrum právnej pomoci a jeho úloha pri oddlžení

- zastupovanie, pohľadávka z pôžičky

- spracovanie návrhov, problémy praxe

Oddlženie - Povinnosti správcu v konaní o oddlžení

- Konkurzná podstata, Speňaženie nehnuteľnosti a obydlia dlžníka;

- Možnosť vykonávania zrážok; BSM; Odporovateľné právne úkony dlžníka

STREDA 20.09.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Michal Leščinský
  Centrum právnej pomoci, právnik pre oddlženie
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
Téma 2. dňa Koná sa Kredity

1


Činnosť súdu v konaní o oddlžení

- doručovanie písomností, dohľad súdu, rozhodovacia činnosť, skúmanie poctivého zámeru dlžníka, problémy súdnej praxe po novele

Oddlženie – Pohľadávky veriteľov;

Odmena správcu v konaní o oddlžení podľa vyhlášky a iné náhrady;

Problémy správcovskej praxe po novele - diskusia

ŠTVRTOK 21.09.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I.,
  podpredseda
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Novela vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Novela vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.

- odmeny správcov

- preddavky na konkurz

Oddlženie – štvrtá časť zákona

- Všeobecné ustanoveniaa

- Konkurz

- Splátkový kalendár

ŠTVRTOK 06.04.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
 • JUDr. Michal Leščinský
  Centrum právnej pomoci, právnik pre oddlženie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Reštrukturalizácia od A po Z

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1


Reštrukturalizácia od A po Z

- Reštrukturalizačný posudok, povolenie reštrukturalizácie, ustanovenie správcu

- Prihlasovanie a popieranie pohľadávok veriteľov, schôdza veriteľov, veriteľský výbor

- Príprava reštrukturalizačného plánu, schvaľovanie plánu veriteľským výborom a schvaľovacou schôdzou, potvrdenie plánu súdom, dozorná správa

- Dopad prechodných ustanovení na reštrukturalizačné konanie, diskusia

- Diskusia

ŠTVRTOK 23.2.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánkuStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

ISRU, daňové pohľadávky, Civilný sporový poriadok, Judikatúra

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1

Informačný systém register úpadcov – aktuálny stav, problémy, diskusia
Daňové pohľadávky – prihlásené, pohľadávky proti podstate/ prednostné, popieranie, judikatúra
Civilný sporový poriadok

Aktuálne problémy správcovskej praxe – judikatúra, diskusia

STREDA 28.09.2016 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Vladimír Kotus
  správca
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
 • Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
  správca, audítor


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánkuStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku
Rekodifikácia civilného procesného práva a konkurzné konanie

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma Koná sa Kredity

1

Rekodifikácia civilného procesného práva a konkurzné konanie

PONDELOK 09.05.2016 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Ladislav Duditš
  Krajský súd Košice


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánkuStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku
Vybrané problémy súvisiace so ZKR

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice organizuje v rámci ďalšieho vzdelávania správcov konkurzu a reštrukturalizácie odborné podujatie schválené Ministerstvom spravodlivosti SR.


Téma Koná sa Kredity

1

Vybrané problémy súvisiace so ZKR

 • Zmluvná pokuta za nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu.
 • Spoločnosť v kríze a následky tohto stavu.
 • Špecifiká konaní o oddlžení.
 • Informačný systém Register úpadcov.
 • Aktuálne problémy správcovskej činnosti - diskusia.
ŠTVRTOK 07.04.2016 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD.
  správca, KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánkuStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku

Odborná príprava pre uchádzačov o vykonanie
správcovskej skúšky (jar 2016)

Vzdelávacia organizácia AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočňuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

 • Termín začatia: 4.3.2016
 • Termín ukončenia: 16.4.2016
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok za odbornú prípravu: 829,85 EUR
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hodín, dĺžka trvania kurzu je 6 týždňov
 • Po ukončení odborného podujatia absolvent obdržal písomné osvedčenie o vykonaní odbornej prípravyVybrané problémy súvisiace so ZKR

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice organizuje v rámci ďalšieho vzdelávania správcov konkurzu a reštrukturalizácie odborné podujatie schválené Ministerstvom spravodlivosti SR.


Téma Koná sa Kredity

1

Vybrané problémy súvisiace so ZKR

 • Prihlasovanie a popieranie pohľadávok bánk a leasingových spoločností.
 • Potvrdzovanie pohľadávok pri veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu.
 • Vyhlásenie audítora/súdneho znalca pre účely povolenia reštrukturalizácie.
 • Ekonomická agenda v konaniach podľa ZKR.
 • Aktuálne problémy správcovskej činnosti - diskusia
ŠTVRTOK 10.12.2015 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Matúš Králik, PhD.
  správca, KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
 • Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
  správca, audítor


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánkuStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku
Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odborné podujatie "Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii"

 • Termín začatia: 28.05.2015
 • Termín ukončenia: 28.05.2015
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok: 55 EUR s DPH
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14, od 9,00 - 15,30.
 • Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.Podujatie "Vzťah právomocí všeobecných a konkurzných súdov a
Pohľadávky veriteľov a s tým súvisiace hlasovacie práva" (jar 2015)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odborné podujatie "Vzťah právomocí všeobecných a konkurzných súdov a Pohľadávky veriteľov a s tým súvisiace hlasovacie práva"

 • Termín začatia: 20.02.2015
 • Termín ukončenia: 20.02.2015
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok: 55 EUR s DPH
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14, od 9,00 - 14,00.
 • Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítavala do vzdelávacích aktivít.Odborná príprava pre uchádzačov o vykonanie
správcovskej skúšky (jeseň 2014)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

 • Termín začatia: 3.10.2014
 • Termín ukončenia: 4.10.2014
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok za odbornú prípravu: 829,85 EUR
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hodín, dĺžka trvania kurzu je 6 týždňov
 • Po ukončení odborného podujatia absolvent obdržal písomné osvedčenie o vykonaní odbornej prípravyOdborná príprava uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky
(jar 2014)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočňuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

 • Termín začatia: 7. 3. 2014
 • Termín ukončenia: 12. 4. 2014
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok za odbornú prípravu: 829,85 EUR
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hodín, dĺžka trvania kurzu je 6 týždňov
 • Po ukončení odborného podujatia absolvent obdržal písomné osvedčenie o vykonaní odbornej prípravyOdborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie
(jeseň 2013)

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice organizuvala nasledovné odborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie. Odborné podujatia v rámci ďalšieho vzdelávania správcov boli schválené MS SR a zverejnené na internetovej stránke. Miesto konania: Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, Košice.

Téma Koná sa Kredity

1

Reštrukturalizácia (rozsah 8 hodín)
 • nedostatky návrhov na povolenie reštrukturalizácie
 • priebeh reštrukturalizačného konania
 • dôvody neúspešnosti reštrukturalizácie
 • dôvody vyhlásenia konkurzu po skončení reštrukturalizácie
 • diskusia
ŠTVRTOK 10.10.2013 Košice (začiatok o 9:00) 6
Prednášajúci
JUDr. Matúš Králik, PhD.,
Okresný súd Košice I
Téma Koná sa Kredity

2

Konkurz (rozsah 8 hodín)
 • odvolanie správcu pre porušenie povinností
 • posúdenie predlženia a zodpovednosť subjektov za včasné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • osvedčovanie platobnej schopnosti dlžníka po podaní veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • judikatúra v oblasti konkurzu
 • diskusia
PIATOK 11.10.2013 Košice (začiatok o 9:00) 6
Prednášajúci
JUDr. Matúš Králik, PhD.,
Okresný súd Košice IOdborná príprava pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (jar 2013)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odbornú prípravu pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z..

 • Termín začatia: 5. 4. 2013
 • Termín ukončenia: 18. 5. 2013
 • Vzdelanie: vysokoškolské právne alebo ekonomické
 • Účastnícky poplatok za odbornú prípravu: 829,85 EUR
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hodín, dĺžka trvania kurzu je 7 týždňov
 • Po ukončení odborného podujatia absolvent obdržal písomné osvedčenie o vykonaní odbornej prípravy
 • Konanie skúšky odborne zabezpečovalo ministerstvo alebo ním poverený usporiadateľOdborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie
(jeseň 2012)

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice organizovala v mesiaci október 2012 nasledovné
vzdelávacie aktivity pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie

Téma Koná sa Kredity

1

Aktuálne otázky a problémy spojené s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii - Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, Košice.
 • zodpovednosť dlžníka v súvislosti so včasným nepodaním návrhu
 • náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • postup súdu po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • osvedčovanie platobnej schopnosti dlžníka
 • prihlasovanie pohľadávok
 • povinnosti predbežného správcu a správcu po vyhlásení konkurzu
PIATOK 19.10. 2012 (9:00) 6
Prednášajúci
JUDr. Matúš Králik, PhD.,
Okresný súd Košice I
Téma Koná sa Kredity

2

Aktuálne otázky a problémy spojené s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii - Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, Košice.
 • odporovateľné právne úkony
 • pohľadávky proti podstate
 • judikatúra Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu v oblasti konkurzu
 • vykonávacia vyhláška k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii
 • novela vyhlášky o kancelárskom poriadku pre správcov
 • diskusia
SOBOTA 20.10. 2012 (9:00) 6
Prednášajúci
JUDr. Matúš Králik, PhD.,
Okresný súd Košice IOdborná príprava pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (jar 2012)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odbornú prípravu na výkon činnosti správcu konkurzu a reštrukturalizácie pre uchádzačov s vysokoškolským právnym alebo ekonomickým vzdelaním v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z..

 • Termín začatia: 2. 3. 2012
 • Termín ukončenia: 28. 4. 2012
 • Účastnícky poplatok za odbornú prípravu správcu konkurznej podstaty je 829,85 EUR
 • Po ukončení kurzu sa uskutočni skúška, poplatok za vykonanie skúšky je 165,97 EUR (absolventom bude vydané akreditované osvedčenie)
 • Miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hod, dĺžka trvania kurzu 12-13 týždňov
 • Projekt odbornej prípravy pre uchádzačov o vykonanie správcovskej škúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie - PROJEKT 2012 Stiahni pdfOdborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie
(jeseň 2011)

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice organizovala v mesiaci október 2011 nasledovné
vzdelávacie aktivity pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie

Téma Koná sa

1

Aktuálne otázky a problémy konkurzu a reštrukturalizácie v podmienkach novelizovaného zákona č. 7/2005 Z. z. PIATOK 28.10.2011 Košice
Prednášajúci
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, riaditeľka odboru dohľadu nad právnickými profesiami a znalcami, Ministerstvo spravodlivosti SROdborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie
(jar 2011)

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice organizovala v mesiaci apríl 2011 nasledovné
vzdelávacie aktivity pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie

Téma Koná sa Kredity

1

Finančne riadenie v podmienkach reštrukturalizácie:
 • Finančne riadenie výkonnosti podniku
 • Ukazovatele výkonnosti na baze cash flow
 • Analýza výkonnosti v riadení portfólia
 • Finančný controlling
PIATOK 29.04.2011 Košice 6
Prednášajúci
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.

EU PHF Košice, Katedra financií
a účtovníctva

2

Ekonomické riadenie v podmienkach reštrukturalizácie: (teoretická- praktická aplikácia)
 • Finančná kríza v podniku a ako ju prekonať
 • Podnikateľský plán - základne východisko na vypracovanie reštrukturalizačného posudku a reštrukturalizačného plánu
 • Reštrukturalizácia
SOBOTA 30.04.2011 Košice 6
Prednášajúci
Assoc. prof. Ing. Milan Polončák, PhD.
AUDIT-POL s.r.o. Košice

JUDr. Oľga Kmeťová, PhD.
Advokátska kancelária

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
EU PHF Košice, Katedra financií
a účtovníctvaOdborná príprava pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (jar 2011)

Spoločnosť AUDIT- POL, s. r. o. Košice uskutočnila odbornú prípravu na výkon činnosti správcu konkurzu a reštrukturalizácie pre uchádzačov s vysokoškolským právnym alebo ekonomickým vzdelaním v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z..

 • termín začatia: 04.03.2011, termín ukončenia: 06.05.2011 - POVERENIE MS SR Stiahni pdf
 • účastnícky poplatok za odbornú prípravu správcu konkurznej podstaty je 829,85EUR.
 • po ukončení kurzu sa uskutočni skúška, poplatok za vykonanie skúšky je 165,97 EUR (absolventom bude vydané akreditované osvedčenie)
 • miesto konania: Stavebné bytové družstvo Košice I, Vojenská 14 (piatky a soboty), celkový rozsah 100 hod, dĺžka trvania kurzu 12-13 týždňov
 • Projekt odbornej prípravy pre uchádzačov o vykonanie správcovskej škúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie - PROJEKT SKP 2011 Stiahni pdfOdborné podujatia pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie
(jeseň 2010)

Spoločnosť AUDIT-POL s.r.o. Košice organizovala počas jesene 2010 vzdelávacie aktivity pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie

Téma Konalo sa Prenášajúci Kredity

1

Aktuálne otázky a problémy konkurzu
a reštrukturalizácie (teória – prax – judikatúra) z oblasti:
 • Činnosti správcu pri prihlasovaní pohľadávok
 • Postupu správcu pri reštrukturalizácii
 • Malého konkurzu
 • Ďalšie otázky a problémy
PIATOK
24.9.2010
Košice
JUDr. Matúš Králik, PhD. - Okresný súd Košice I. 6

2

Zákonné ustanovenia a praktické poznatky z konkurzného konania z oblastí:
 • Povinnosti predbežného správcu a správcu
 • Poskytovania súčinnosti dlžníka predbežnému správcovi
 • Povinnosti správcu voči veriteľom, súdom, úpadcovi a iným orgánom štátnej a verejnej správy
 • Činností správcu týkajúcich sa konania s odbornou starostlivosťou
SOBOTA
25.9.2010
Košice
doc.JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof. UPJŠ Košice Právnická fakulta 6

3

Hlavné zmeny živnostenského zákona č. 455/1991 Z.z. a jeho aplikácia v konkurze a reštrukturalizácii (novela živnostenského podnikania). PIATOK
22.10.2010
Košice
Ing. Alena Vajsová Obvodný úrad živnostenského podnikania 6

4

Výklad Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku a jej novelizácia zverejnená vo výhlaške MS SR č. 235/2010 Z.z. SOBOTA
23.10.2010
Košice
JUDr. Štefan Straka, PhD., advokát, Advokátska kancelária 6

5

Správa registratúry a archivácia v podmienkach konkurzu. Výklad platných predpisov a pripravovaná novelizácia zákona o archívoch a registratúrach – osobitosti týkajúce sa elektronických záznamov. UTOROK
9.11.2010
4 hodiny
Košice
PhDr. Mária Munková, špecialistka v danej oblasti 3

6

Pohľadávky ako ekonomická a právna kategória ovplyvňujúca obchodný majetok, likviditu a jej vplyv na:
 • Podnikateľskú činnosť
 • Finančnú situáciu dlžníka
 • Vyriešenie majetkových pomerov právnickej alebo fyzickej osoby
 • Konkurz a reštrukturalizáciu
UTOROK
9.11.2010
4 hodiny
Košice
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., odborný asistent EU Košice, Podnikovo-hospodárska fakulta 3